[TR] R Programlama Temelleri

Konudaki Başlıklar

[TR] R Programlama Temelleri

Merhaba, bu yazımızda R programlama konusunu ele alacağız. R dilinin kod yazım kurallarını anlatacağız. R projesinin ne olduğu ile ilgili bilgi edinmek, kurulumları öğrenmek için önceki yazımıza bakabilirsiniz.

İlk Program

R ile hello world yazdıran ilk program ile başlayalım.

myString <- "Hello, World!"
print ( myString)
[1] "Hello, World!"

Değişken Tanımlama

Her programlama dilinde olduğu gibi R programlama dilinde de çeşitli veri türlerinde değişken tanımlama işlemi yapılır. R programlama dilinde standart tanımlı veri türleri şunlardır:

 • numeric: Genel olarak sayılar için kullanılan veri türü. Örneğin; 10.5,  55,  787
 • integer: Tamsayılar için kullanılan veri türü. Örneğin; 1, 22, 5, 7
 • complex: Karmaşık sayılar için kullanılan veri türü. Örneğin; 9 + 3i, 5+7i, 2+i
 • character: Karakter değerleri için kullanılan veri türü, diğer adıyla string.
 • logical: TRUE ya da FALSE değerleri alan veri türü, diğer adıyla boolean.

R programlama dilinde, birçok özel veri türü, nesneler bulunmaktadır. Nesneler, yukarıda verilen standart veri türlerinden türetilmişlerdir. Bunlardan bazılarının ne işe yaradığına ve nasıl kullanıldığına bakalım.

String

R ortamında bir çift tek tırnak veya bir çift tek tek tırnak içine yazılan herhangi bir değer string olarak kabul edilir. Character değerlerinin birleşmesiyle oluşur. R ortamı içinde dahili olarak da, stringler çift tırnak içinde saklanır.

String tanımlama da, tek tırnak ile başlayan bir string tek tırnak ile bitmelidir. Bu string ifadesinin içine çift tırnak eklenebilir. Aynı şekilde, tek tırnak, çift tırnak ile başlayan ve biten bir stringe eklenebilir. Ancak, çift tırnak ile başlayan ve biten bir stringe çift tırnak ya da tek tırnak ile başlayan ve biten bir stringe tek tırnak eklenemez.

örnek

a <- 'Start and end with single quote'
print(a)

b <- "Start and end with double quotes"
print(b)

c <- "single quote ' in between double quotes"
print(c)

d <- 'Double quotes " in between single quote'
print(d)
[1] "Start and end with single quote"
[1] "Start and end with double quotes"
[1] "single quote ' in between double quote"
[1] "Double quote \" in between single quote"

String Biçimlendirme

paste() fonksiyonu

Stringleri birleştirmek için paste() fonksiyonu kullanılır. Fonsiyon, bir araya getirilmesi istenen herhangi bir sayıda string alabilir.

paste(..., sep = " ", collapse = NULL)

Fonksiyonun parametreleri:

 • : Birleştirilecek herhangi bir sayıda argümanı temsil eder.
 • sep: Bağımsız değişkenler arasındaki herhangi bir ayırıcıyı temsil eder.
 • collapse: İki string arasındaki boşluğu ortadan kaldırmak için kullanılır.

örnek

a <- "Hello"
b <- 'How'
c <- "are you? "

print(paste(a,b,c))

print(paste(a,b,c, sep = "-"))

print(paste(a,b,c, sep = "", collapse = ""))

[1] "Hello How are you? "
[1] "Hello-How-are you? "
[1] "HelloHoware you? "

format() fonksiyonu

Sayılar ve stringler, format() fonksiyonu kullanılarak belirli bir stile biçimlendirilebilir.

format(x, digits, nsmall, scientific, width, justify = c("left", "right", "centre", "none"))

Fonksiyonun parametreleri:

 • x: vektör girişidir.
 • digits: görüntülenen toplam basamak sayısıdır.
 • nsmall:  ondalık noktanın sağındaki minimum basamak sayısıdır.
 • scientific: bilimsel gösterimi görüntülemek için DOĞRU olarak ayarlanır.
 • width: başlangıçta boşluklar doldurularak görüntülenecek minimum genişliği belirtir.
 • justify: dizenin sola, sağa veya merkeze gösterilmesidir.

örnek

# Total number of digits displayed. Last digit rounded off.
result <- format(23.123456789, digits = 9)
print(result)

# Display numbers in scientific notation.
result <- format(c(6, 13.14521), scientific = TRUE)
print(result)

# The minimum number of digits to the right of the decimal point.
result <- format(23.47, nsmall = 5)
print(result)

# Format treats everything as a string.
result <- format(6)
print(result)

# Numbers are padded with blank in the beginning for width.
result <- format(13.7, width = 6)
print(result)

# Left justify strings.
result <- format("Hello", width = 8, justify = "l")
print(result)

# Justfy string with center.
result <- format("Hello", width = 8, justify = "c")
print(result)
[1] "23.1234568"
[1] "6.000000e+00" "1.314521e+01"
[1] "23.47000"
[1] "6"
[1] " 13.7"
[1] "Hello  "
[1] " Hello "

nchar() fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir stringdeki boşluklar dahil olmak üzere karakter sayısını sayar. x – bir string olmak üzere:

nchar(x)

kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

toupper()/ tolower() fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, bir stringin karakterlerinin büyük/küçük harf durumunu değiştirir. x – üzerinde işlem yapılacak string olmak üzere:

toupper(x)
tolower(x)

fonksiyonları kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

substring() fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir stringin parçalarını çıkarır. x – işlem yapılacak string ifadesi, first – alınacak parçanın ilk indisi, last – alınacak parçanın son indisi olmak üzere:

substring(x,first,last)

fonksiyonları kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

Vector

Vektörler, birden fazla elemanı tutabilen veri kümeleridir. Birden fazla elemanlı bir vektör oluşturmak için, c() fonksiyonunu kullanırız.

# Create a vector.
apple <- c('red','green',"yellow")
print(apple)

# Get the class of the vector.
print(class(apple))

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

[1] "red"  "green" "yellow"
[1] "character"

List

Listeler, içinde vektörler, fonksiyonlar ve başka bir liste gibi birçok farklı öğe türünü içerebilen  R  nesneleridir.

# Create a list.
list1 <- list(c(2,5,3),21.3,sin)

# Print the list.
print(list1)

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

[[1]]
[1] 2 5 3

[[2]]
[1] 21.3

[[3]]
function (x) .Primitive("sin")

Matrix

Matrisler, iki boyutlu bir dikdörtgen veri setidir. Matris fonksiyonuna bir vektör parametresi verilerek oluşturulabilir.

# Create a matrix.
M = matrix( c('a','a','b','c','b','a'), nrow = 2, ncol = 3, byrow = TRUE)
print(M)

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

   [,1] [,2] [,3]
[1,] "a" "a" "b" 
[2,] "c" "b" "a"

Array

Matrisler iki boyutla sınırlıyken, diziler herhangi bir sayıda boyutta olabilir. Array fonksiyonu, gerekli sayıda boyut oluşturan bir dim niteliği alır. Aşağıdaki örnekte, her biri 3×3 matris olan iki elemanlı bir dizi oluşturulur.

# Create an array.
a <- array(c('green','yellow'),dim = c(3,3,2))
print(a)

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

, , 1

   [,1]   [,2]   [,3]  
[1,] "green" "yellow" "green" 
[2,] "yellow" "green" "yellow"
[3,] "green" "yellow" "green" 

, , 2

   [,1]   [,2]   [,3]  
[1,] "yellow" "green" "yellow"
[2,] "green" "yellow" "green" 
[3,] "yellow" "green" "yellow"

Factor

Faktörler, bir vektör kullanılarak oluşturulan R nesneleridir. Vektörü, vektördeki öğelerin farklı değerleriyle birlikte etiketler olarak saklar. Etiketler, girdi vektöründe character, numeric veya boolean vb. türde olup olmadığına bakılmaksızın her zaman karakterdir. İstatistiksel modellemede faydalıdırlar.

Faktörler, factor() fonksiyonu kullanılarak oluşturulur. nlevels fonksiyonu, seviyelerin sayısını verir.

# Create a vector.
apple_colors <- c('green','green','yellow','red','red','red','green')

# Create a factor object.
factor_apple <- factor(apple_colors)

# Print the factor.
print(factor_apple)
print(nlevels(factor_apple))

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

[1] green green yellow red  red  red  green 
Levels: green red yellow
[1] 3

Data Frame

Data Frameler, tablo halindeki veri nesneleridir. Data Frame’de bir matrisin aksine, her sütun farklı veri türleri içerebilir. İlk sütun numeric, ikinci sütun character ve üçüncü sütun logical olabilir. Eşit uzunluktaki vektörler listesidir. data.frame() fonksiyonu kullanılarak oluşturulur.

# Create the data frame.
BMI <- 	data.frame(
  gender = c("Male", "Male","Female"), 
  height = c(152, 171.5, 165), 
  weight = c(81,93, 78),
  Age = c(42,38,26)
)
print(BMI)

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyla karşılaşırız.

 gender height weight Age
1  Male 152.0   81 42
2  Male 171.5   93 38
3 Female 165.0   78 26

Operatörler

Operatör,  belirli matematiksel veya mantıksal işlemleri yapılmasını sağlayan bir semboldür. R dili, yerleşik operatörler açısından zengindir. Operatörleri beş sınıfa ayırabiliriz:

 1. Aritmetik Operatörler
 2. İlişkisel Operatörler
 3. Mantıksal Operatörler
 4. Atama Operatörleri
 5. Diğer Operatörler

Aritmetik Operatörler

+

İki vektörü toplamak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v+t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 10.0 8.5 10.0

Birinci vektörden ikincisini çıkarmak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v-t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] -6.0 2.5 2.0

*

İki vektörü çarpmak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v*t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 16.0 16.5 24.0

/

İlk vektörü ikincisine bölmek için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v/t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 0.250000 1.833333 1.500000

%%

İlk vektörün ikincisine bölümünden kalanı bulmak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v%%t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 2.0 2.5 2.0

%/%

İlk vektörün ikincisine bölümünün tam sonucunu bulmak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v%/%t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 0 1 1

^

Üs almak için kullanılır.

v <- c( 2,5.5,6)
t <- c(8, 3, 4)
print(v^t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 256.000 166.375 1296.000

İlişkisel Operatörler

>

Büyüktür operatörü. İlk ifade ikincisinden büyükse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v>t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] FALSE TRUE FALSE FALSE

<

Küçüktür operatörü. İlk ifade ikincisinden küçükse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v < t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE FALSE TRUE FALSE

==

Eşitlik Operatörü. Verilen iki ifade eşitse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v==t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] FALSE FALSE FALSE TRUE

<=

Küçük eşittir operatörü. İlk ifade ikincisine eşit veya ikincisinden küçükse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v<=t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE FALSE TRUE TRUE

>=

Büyük eşittir operatörü. İlk ifade ikincisine eşit veya ikincisinden büyükse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v>=t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] FALSE TRUE FALSE TRUE

!=

Değil eşit Operatörü. Verilen iki ifade eşit değilse True değerini döndürür.

v <- c(2,5.5,6,9)
t <- c(8,2.5,14,9)
print(v!=t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE TRUE TRUE FALSE

Mantıksal Operatörler

&

Ve operatörü. ilk vektör ve ikinci vektörde karşılık gelen elemanların her biri için değer döndürür.

v <- c(3,1,TRUE,2+3i)
t <- c(4,1,FALSE,2+3i)
print(v&t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE

|

Veya  operatörü. ilk vektör ve ikinci vektörde karşılık gelen elemanların her biri için değer döndürür.

v <- c(3,0,TRUE,2+2i)
t <- c(4,0,FALSE,2+3i)
print(v|t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE FALSE TRUE TRUE

&&

Ve operatörü. ilk ve ikinci vektörü kıyaslar ve tek bir değer döndürür.

v <- c(3,0,TRUE,2+2i)
t <- c(1,3,TRUE,2+3i)
print(v&&t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] TRUE

||

Veya operatörü. ilk ve ikinci vektörü kıyaslar ve tek bir değer döndürür.

v <- c(0,0,TRUE,2+2i)
t <- c(0,3,TRUE,2+3i)
print(v||t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] FALSE

!

Değil operatörü. Vektörde her elmanın ters değerini döndürür.

v <- c(3,0,TRUE,2+2i)
print(!v)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] FALSE TRUE FALSE FALSE

Atama Operatörleri

=

Genel atama operatörüdür.

v3 = c(3,1,TRUE,2+3i)
print(v3)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i

<-   <<-

Sola atama operatörü

v1 <- c(3,1,TRUE,2+3i)
v2 <<- c(3,1,TRUE,2+3i)
print(v1)
print(v2)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i
[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i

->  ->>

Sağa atama operatörü

c(3,1,TRUE,2+3i) -> v1
c(3,1,TRUE,2+3i) ->> v2 
print(v1)
print(v2)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i
[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i

Diğer Operatörler

:

Kolon Operatörü. Bir vektör için sırayla bir dizi sayı oluşturur.

v <- 2:8
print(v)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 2 3 4 5 6 7 8

%in%

Bu operatör, bir elemanın bir vektöre ait olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

v1 <- 8
v2 <- 12
t <- 1:10
print(v1 %in% t)
print(v2 %in% t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i
[1] 3+0i 1+0i 1+0i 2+3i

%*%

Bu operatör, bir matrisi devrik ile çarpmak için kullanılır.

M = matrix( c(2,6,5,1,10,4), nrow=2,ncol=3,byrow =
TRUE)
t = M %*% t(M)
print(t)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verir.

 [,1] [,2]
[1,] 65 82
[2,] 82 117

Koşul İfadeleri

Koşul yapıları, programcının bir veya daha fazla koşul altında programın nasıl seyredeceğini belirlemesini sağlar.

İf ifadesi

Bir if ifadesi, bir veya daha fazla ifadenin izlediği bir mantıksal ifadeden oluşur.

R’de bir if ifadesi oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

if(boolean_expression) {
// statement(s) will execute if the boolean expression is true.
}

Örnek

x <- c("what","is","truth")
if("Truth" %in% x){
print("Truth is found")
} else {
print("Truth is not found")
}

[1] "Truth is not found"

if ….. else ifadesi

Bir if ifadesini, mantıksal ifadesi yanlış olduğunda yürütülen isteğe bağlı bir else ifadesi izleyebilir.

R’de if…else ifadesi oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

if(boolean_expression) {
// statement(s) will execute if the boolean expression is true.
} else {
// statement(s) will execute if the boolean expression is false.
}

Örnek

x <- c("what","is","truth")
if("Truth" %in% x){
print("Truth is found")
} else {
print("Truth is not found")
} 

[1] "Truth is not found"

switch ifadesi

Bir switch ifadesi, bir değişkenin bir değerler listesine göre eşitlik açısından test edilmesini sağlar. Her bir değere durum adı verilir ve açılan değişken her durum için kontrol edilir.

R’de bir switch ifadesi oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

switch(expression, case1, case2, case3....)

Örnek

x <- switch(
3,
"first",
"second",
"third",
"fourth"
)
print(x)

[1] "third"

Döngüler

Bir kod bloğunu birkaç kez çalıştırmanız gerektiğinde kullanılan ifadedir.
Programlama dillerinin çoğunda bir döngü ifadesinin genel biçimi aşağıdadır:

Repeat Döngüsü

Repeat döngüsü, bir durdurma koşulu ile karşılanana kadar aynı kodu tekrar tekrar yürütür.

R’da bir repeat döngüsü oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

repeat {
  commands 
  if(condition){
   break
  }
}

örnek

v <- c("Hello","loop")
cnt <- 2
repeat{
  print(v)
  cnt <- cnt+1
  if(cnt > 5){
    break
  } 
}

[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop"

While Döngüsü

while döngüsü, bir durdurma koşulu sağlanana kadar aynı kodu tekrar tekrar yürütür.

R’da bir while döngüsü oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

while (test_expression) {
  statement
}

örnek

v <- c("Hello","while loop")
cnt <- 2
while (cnt < 7){
   print(v)
   cnt = cnt + 1
}

[1] "Hello" "while loop"
[1] "Hello" "while loop"
[1] "Hello" "while loop"
[1] "Hello" "while loop"
[1] "Hello" "while loop"

For Döngüsü

For döngüsü, belirli sayıda yürütmesi gereken bir döngüyü verimli bir şekilde yazmanıza olanak tanıyan bir döngü kontrol yapısıdır.

R’da bir for döngüsü ifadesi oluşturmak için temel sözdizimi şöyledir:

for (value in vector) {
    statements
}

örnek

v <- LETTERS[1:4]
for ( i in v) {
   print(i)
}

[1] "A"
[1] "B"
[1] "C"
[1] "D

Döngü Kontrol İfadeleri

Döngü kontrol ifadeleri, yürütmenin normal seyrini değiştiren ifadelerdir. Bunlar break ve next deyimleridir.

Break ifadesi

R programlama dilindeki break ifadesi aşağıdaki iki kullanıma sahiptir:

 • Bir döngü içinde break ifadesi ile karşılaşıldığında, döngü hemen
  sonlandırılır ve program yürütmeye döngüyü izleyen bir sonraki ifadeden devam eder.
 •  Switch deyiminde bir durumu sonlandırmak için kullanılır.

örnek

v <- c("Hello","loop")
cnt <- 2
repeat{
  print(v)
  cnt <- cnt+1
  if(cnt > 5){
   break
  }
}

[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop"
[1] "Hello" "loop

Next ifadesi

R programlama dilindeki next ifadesi, bir döngünün mevcut yinelemesini sonlandırmadan sonraki yinelemeye atlamak istediğimizde kullanışlıdır. Program next ile karşılaştığında atlar ve döngünün bir sonraki yinelemesini başlatır.

örnek

v <- LETTERS[1:6]
for ( i in v){
   if (i == "D"){
      next
   }
    print(i)
}

[1] "A"
[1] "B"
[1] "C"
[1] "E"
[1] "F"

Fonksiyonlar

Fonksiyon, belirli bir görevi gerçekleştirmek için birlikte düzenlenen bir dizi ifadedir. R’in çok sayıda yerleşik fonksiyonu vardır. Bunun yanında, kullanıcı kendi fonksiyonlarını da oluşturabilir. R’da her fonksiyon bir nesnedir, bu nedenle R yorumlayıcısı, fonksiyonun eylemleri gerçekleştirmesi için gerekli olabilecek argümanlarla birlikte fonksiyonu değişkene iletebilir.
Bir R fonksiyonunun temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

function_name <- function(arg_1, arg_2, ...) {
   Function body 
}

örnek

Sırayla sayıların karelerini yazdırmak için bir fonksiyon oluşturalım.

new.function <- function(a) {
for(i in 1:a) {
  b <- i^2
  print(b)
  }
}

Oluşturduğumuz fonksiyonu çağıralım.

new.function(6)

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı alırız.

[1] 1
[1] 4
[1] 9
[1] 16
[1] 25
[1] 36

Paketler

R paketi, R fonksiyonlarının, derlenmiş kodların ve örnek verilerin olduğu bir koleksiyonudur. Paketler, R ortamında “library” adlı bir dizinin altnda saklanırlar. R kurulumu esnasında varsayılan olarak bir paket kümesi yükler. Yapılacak projenin gereksinimlerine göre ihtiyaç duyulduğunda daha fazla paket eklenebilir. Bütün R paketleri CRAN üzerinde R Packages‘de listelenmiş şekilde bulunmaktadır.

Tüm paketlerin listesini almak için library() fonksiyonunu kullanılır.

library()
Packages in library ‘C:/Program Files/R/R-3.2.2/library’:

base          The R Base Package
boot          Bootstrap Functions (Originally by Angelo Canty
            for S)
class          Functions for Classification
cluster         "Finding Groups in Data": Cluster Analysis
            Extended Rousseeuw et al.
codetools        Code Analysis Tools for R
compiler        The R Compiler Package
datasets        The R Datasets Package
foreign         Read Data Stored by 'Minitab', 'S', 'SAS',
            'SPSS', 'Stata', 'Systat', 'Weka', 'dBase', ...
graphics        The R Graphics Package
grDevices        The R Graphics Devices and Support for Colours
            and Fonts
grid          The Grid Graphics Package
KernSmooth       Functions for Kernel Smoothing Supporting Wand
            & Jones (1995)
lattice         Trellis Graphics for R
MASS          Support Functions and Datasets for Venables and
            Ripley's MASS
Matrix         Sparse and Dense Matrix Classes and Methods
methods         Formal Methods and Classes
mgcv          Mixed GAM Computation Vehicle with GCV/AIC/REML
            Smoothness Estimation
nlme          Linear and Nonlinear Mixed Effects Models
nnet          Feed-Forward Neural Networks and Multinomial
            Log-Linear Models
parallel        Support for Parallel computation in R
rpart          Recursive Partitioning and Regression Trees
spatial         Functions for Kriging and Point Pattern
            Analysis
splines         Regression Spline Functions and Classes
stats          The R Stats Package
stats4         Statistical Functions using S4 Classes
survival        Survival Analysis
tcltk          Tcl/Tk Interface
tools          Tools for Package Development
utils          The R Utils Package

R ortamında şu anda yüklü olan tüm paketleri görmek için search() fonksiyonu kullanılır.

search()

[1] ".GlobalEnv" "tools:rstudio" "package:stats" "package:graphics" "package:grDevices"
[6] "package:utils" "package:datasets" "package:methods" "Autoloads" "package:base"

Paket kurulumu

Yeni R paketleri eklemenin iki yolu vardır. Biri doğrudan CRAN üzerinden, diğeri manuel olarak kurulumdur.

Doğrudan CRAN’dan Kurulum

Aşağıdaki komut, paketleri doğrudan CRAN sayfasından alır ve paketi R ortamına kurar.

 install.packages("Package Name")
 
# Install the package named "XML".
 install.packages("XML")

Manuel Kurulum

Manuel kurulum, gerekli paketin zip dosyası halinde indirilip R ortamında kurulumunu kapsar. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

install.packages(file_name_with_path, repos = NULL, type = "source")

# Install the package named "XML"
install.packages("E:/XML_3.98-1.3.zip", repos = NULL, type = "source")

Paketi Ekleme

Bir paket kodda kullanılmadan önce mevcut R ortamına eklenmelidir. Bunun için library() fonksiyonu kullanılır.

library("package Name", lib.loc = "path to library")

Dosya İşlemleri

R’da, R ortamının dışında depolanan dosyalardan veri okuyabiliriz. Ayrıca, işletim sistemi tarafından saklanacak ve erişilecek dosyalara veri yazabiliriz. R, csv, excel, xml vb. gibi çeşitli dosya biçimlerini okuyabilir ve yazabilir.

CSV Dosyaları

R ortamında, bir csv dosyasından veri okuyabilir ve bir csv dosyasına veri yazabiliriz. Dosya, R’ın okuyabilmesi için mevcut çalışma dizininde bulunmalıdır. Bunun yanında, kendi dizinimizi de ayarlayabilir ve oradan dosyaları okuyabiliriz.

getwd() fonksiyonunu kullanarak R mevcut çalışma dizinini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca setwd() fonksiyonunu kullanarak yeni bir çalışma dizini ayarlayabilirsiniz.

# Get and print current working directory.
print(getwd())

# Set current working directory.
setwd("/web/com")

# Get and print current working directory.
print(getwd())

[1] "/web/com/1441086124_2016"
[1] "/web/com"

CSV Dosyasını Okuma

Mevcut çalışma dizininizde bulunan bir CSV dosyasını okumak için read.csv() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon bize bir data frame döndürür.

data <- read.csv("input.csv")
print(data)

   id,  name,  salary,  start_date,   dept
1   1  Rick   623.30  2012-01-01   IT
2   2  Dan   515.20  2013-09-23   Operations
3   3  Michelle 611.00  2014-11-15   IT
4   4  Ryan   729.00  2014-05-11   HR
5   NA  Gary   843.25  2015-03-27   Finance
6   6  Nina   578.00  2013-05-21   IT
7   7  Simon  632.80  2013-07-30   Operations
8   8  Guru   722.50  2014-06-17   Finance

CSV Dosyasına Yazma

R, data frame’den csv dosyası oluşturabilir. write.csv() fonksiyonu, csv dosyasını oluşturmak için kullanılır. Bu dosya çalışma dizininde oluşturulur.

# Create a data frame.
data <- read.csv("input.csv")
retval <- subset(data, as.Date(start_date) > as.Date("2014-01-01"))

# Write filtered data into a new file.
write.csv(retval,"output.csv")
newdata <- read.csv("output.csv")
print(newdata)

 X   id  name   salary  start_date  dept
1 3   3  Michelle 611.00  2014-11-15  IT
2 4   4  Ryan   729.00  2014-05-11  HR
3 5   NA  Gary   843.25  2015-03-27  Finance
4 8   8  Guru   722.50  2014-06-17  Finance

Excel Dosyaları

Microsoft Excel, verileri .xls veya .xlsx biçiminde depolayan en yaygın kullanılan elektronik tablo programıdır. R, bazı Excel’e özgü paketleri kullanarak bu dosyalardan doğrudan okuyabilir ve yazabilir.

“xlsx” paketini kurmak için R konsolunda aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Bu paketin bağımlı olduğu bazı ek paketlerin yüklenmesini isteyebilir. Ek paketleri kurmak için gerekli paket adıyla aynı komutu izleyin.

install.packages("xlsx")

Excel Dosyasını Okuma

R ortamında veri okumak için, read.xlsx() fonksiyonu kullanılır. Sonuç, R ortamında bir data frame olarak saklanır.

# Read the first worksheet in the file input.xlsx.
data <- read.xlsx("input.xlsx", sheetIndex = 1)
print(data)

   id,  name,   salary,  start_date,  dept
1   1  Rick   623.30  2012-01-01  IT
2   2  Dan    515.20  2013-09-23  Operations
3   3  Michelle 611.00  2014-11-15  IT
4   4  Ryan   729.00  2014-05-11  HR
5   NA  Gary   843.25  2015-03-27  Finance
6   6  Nina   578.00  2013-05-21  IT
7   7  Simon   632.80  2013-07-30  Operations
8   8  Guru   722.50  2014-06-17  Finance

Excel Dosyasına Yazma

R ortamında, mevcut bir excel dosyasına yazmak için write.xlsx() fonksiyonu kullanılır . Veriler matris veya data frame biçiminde iletilir.

df

write.xlsx(df, file = "mydata.xlsx")

Bınary Dosyalar

İkili dosya, yalnızca bit ve bayt (0’lar ve 1’ler) biçiminde depolanan bilgileri içeren bir dosyadır. İçindeki baytlar, yazdırılamayan birçok başka karakter içeren karakterlere ve sembollere çevrildiği için insan tarafından okunamazlar. Herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanarak ikili bir dosyayı okumaya çalışmak, Ø ve ð gibi karakterleri gösterecektir.

İkili dosyanın kullanılabilir olması için belirli programlar tarafından okunması gerekir. Bazen, diğer programlar tarafından oluşturulan verilerin R tarafından ikili dosya olarak işlenmesi gerekir. Ayrıca R, diğer programlarla paylaşılabilen ikili dosyalar oluşturmak için gereklidir.

R’ın ikili dosyalar oluşturmak ve okumak için writeBin() ve readBin() olmak üzere iki fonksiyonu vardır.

writeBin(object, con)
readBin(con, what, n )

Kullanılan parametreler:

 • con: ikili dosyayı okumak veya yazmak için bağlantı nesnesidir.
 • object: yazılacak ikili dosyadır.
 • what: okunacak baytları temsil eden karakterdir.
 • n: ikili dosyadan okunacak bayt sayısıdır.

İkili Dosyaya Yazma

“mtcars” data frame’ini bir csv dosyası olarak okuyup ikili dosya olarak yazalım.

# Read the "mtcars" data frame as a csv file and store only the columns 
  "cyl", "am" and "gear".
write.table(mtcars, file = "mtcars.csv",row.names = FALSE, na = "", 
  col.names = TRUE, sep = ",")

# Store 5 records from the csv file as a new data frame.
new.mtcars <- read.table("mtcars.csv",sep = ",",header = TRUE,nrows = 5)

# Create a connection object to write the binary file using mode "wb".
write.filename = file("/web/com/binmtcars.dat", "wb")

# Write the column names of the data frame to the connection object.
writeBin(colnames(new.mtcars), write.filename)

# Write the records in each of the column to the file.
writeBin(c(new.mtcars$cyl,new.mtcars$am,new.mtcars$gear), write.filename)

# Close the file for writing so that it can be read by other program.
close(write.filename)

İkili Dosyadan Okuma

Yukarıda oluşturulan ikili dosya, tüm verileri bayt olarak depolar. Bu yüzden sütun değerlerinin yanı sıra sütun adlarının da uygun değerlerini seçerek okuyalım.

# Create a connection object to read the file in binary mode using "rb".
read.filename <- file("/web/com/binmtcars.dat", "rb")

# First read the column names. n = 3 as we have 3 columns.
column.names <- readBin(read.filename, character(), n = 3)

# Next read the column values. n = 18 as we have 3 column names and 15 values.
read.filename <- file("/web/com/binmtcars.dat", "rb")
bindata <- readBin(read.filename, integer(), n = 18)

# Print the data.
print(bindata)

# Read the values from 4th byte to 8th byte which represents "cyl".
cyldata = bindata[4:8]
print(cyldata)

# Read the values form 9th byte to 13th byte which represents "am".
amdata = bindata[9:13]
print(amdata)

# Read the values form 9th byte to 13th byte which represents "gear".
geardata = bindata[14:18]
print(geardata)

# Combine all the read values to a dat frame.
finaldata = cbind(cyldata, amdata, geardata)
colnames(finaldata) = column.names

XML Dosyaları

XML, Genişletilebilir İşaretleme Dili anlamına gelir. HTML’ye benzer şekilde, biçimlendirme etiketleri içerir. Ancak, xml’de biçimlendirme etiketleri, dosyanın içerdiği verilerin anlamını tanımlar.

“XML” paketini kullanarak bir xml dosyasını R’de okuyabilirsiniz. Bu paket aşağıdaki komut kullanılarak kurulabilir.

install.packages("XML")

xml dosyası, xmlParse() fonksiyonu kullanılarak R tarafından okunur. R’da bir liste olarak saklanır.

örnek

# Load the package required to read XML files.
library("XML")

# Also load the other required package.
library("methods")

# Give the input file name to the function.
result <- xmlParse(file = "input.xml")

JSON Dosyaları

JSON dosyası, verileri insan tarafından okunabilir biçimde metin olarak depolar. R, rjson paketini kullanarak JSON dosyalarını okuyabilir.

R konsolunda, rjson paketini kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

install.packages("rjson")

JSON dosyası, fromJSON() fonksiyonu kullanılarak R tarafından okunur ve bir liste olarak saklanır.

örnek

# Load the package required to read JSON files.
library("rjson")

# Give the input file name to the function.
result <- fromJSON(file = "input.json")

Web Verileri

Birçok web sitesi, kullanıcılar için önemli veriler barındırır. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık ve tıbbi bilgiler hakkında CSV, txt ve XML dosyaları biçiminde raporlar sağlar. R programlarını kullanarak, bu tür web sitelerinden programlı olarak belirli verileri çıkarabiliriz. Web’den veri toplamak için kullanılan R’deki bazı paketler – “RCurl”, XML” ve “stringr”. Bunlar URL’lere bağlanmak, dosyalar için gerekli bağlantıları belirlemek ve bunları indirmek için kullanılır.

URL’leri ve dosyalara olan bağlantıları işlemek için aşağıdaki paketler gereklidir. R Ortamınızda yoksa, aşağıdaki komutları kullanarak kurabilirsiniz.

install.packages("RCurl")
install.packages("XML")
install.packages("stringr")
install.packages("plyr")

Dosyaların URL’lerini toplamak için getHTMLLinks() fonksiyonunu kullanacağız. Ardından dosyaları yerel sisteme kaydetmek için download.file() fonksiyonunu kullanacağız. Birden fazla dosya için aynı kodu tekrar tekrar uygulayacağımız için birden çok kez çağrılacak bir fonksiyon oluşturacağız. Dosya adları, bu fonksiyona bir R listesi nesnesi biçiminde parametreler olarak iletilir.

örnek

# Read the URL.
url <- "http://www.geos.ed.ac.uk/~weather/jcmb_ws/"

# Gather the html links present in the webpage.
links <- getHTMLLinks(url)

# Identify only the links which point to the JCMB 2015 files. 
filenames <- links[str_detect(links, "JCMB_2015")]

# Store the file names as a list.
filenames_list <- as.list(filenames)

# Create a function to download the files by passing the URL and filename list.
downloadcsv <- function (mainurl,filename) {
  filedetails <- str_c(mainurl,filename)
  download.file(filedetails,filename)
}

# Now apply the l_ply function and save the files into the current R working directory.
l_ply(filenames,downloadcsv,mainurl = "http://www.geos.ed.ac.uk/~weather/jcmb_ws/")

Veri Tabanları

Veriler, ilişkisel veritabanı sistemlerinde normalleştirilmiş bir biçimde saklanır. R, MySql, Oracle, Sql server vb. gibi birçok ilişkisel veritabanına kolayca bağlanabilir ve onlardan data freame olarak kayıtları alabilir. Veriler R ortamına çekildiğinde, normal bir R veri seti haline gelir, paketler ve fonksiyonlar kullanılarak analiz edilebilir.

Bu kısımda, R’a bağlanmak için referans veritabanı olarak MySql’i kullanacağız.

R, MySql veritabanı ile bağlantı sağlayan “RMySQL” adlı bir pakete sahiptir. Bu paketi aşağıdaki komutu kullanarak R ortamına kurabilirsiniz.

install.packages("RMySQL")

MySql’e Bağlanma

Paket yüklendikten sonra, veritabanına bağlanmak için R’da bir bağlantı nesnesi oluşturuyoruz. Parametre olarak kullanıcı adı, şifre, veritabanı adı ve ana bilgisayar adını veriyouz.

# Create a connection Object to MySQL database.
# We will connect to the sampel database named "sakila" that comes with MySql installation.
mysqlconnection = dbConnect(MySQL(), user = 'root', password = '', dbname = 'sakila',
  host = 'localhost')

# List the tables available in this database.
 dbListTables(mysqlconnection)
 [1] "actor"           "actor_info"        
 [3] "address"          "category"         
 [5] "city"            "country"          
 [7] "customer"          "customer_list"       
 [9] "film"            "film_actor"        
[11] "film_category"       "film_list"         
[13] "film_text"         "inventory"         
[15] "language"          "nicer_but_slower_film_list"
[17] "payment"          "rental"          
[19] "sales_by_film_category"   "sales_by_store"      
[21] "staff"           "staff_list"        
[23] "store"

SQL sorgusu gönderme

MySql’deki veritabanı tablolarını dbSendQuery() fonksiyonunu kullanarak sorgulayabiliriz. Sorgu MySql’de yürütülür ve sonuç kümesi fetch() fonksiyonu kullanılarak döndürülür. Son olarak, R’da bir data frame olarak saklanır.

# Query the "actor" tables to get all the rows.
result = dbSendQuery(mysqlconnection, "select * from actor")

# Store the result in a R data frame object. n = 5 is used to fetch first 5 rows.
data.frame = fetch(result, n = 5)
print(data.fame)
    actor_id  first_name  last_name     last_update
1    1     PENELOPE   GUINESS      2006-02-15 04:34:33
2    2     NICK     WAHLBERG     2006-02-15 04:34:33
3    3     ED      CHASE       2006-02-15 04:34:33
4    4     JENNIFER   DAVIS       2006-02-15 04:34:33
5    5     JOHNNY    LOLLOBRIGIDA   2006-02-15 04:34:33

Veri Biçimlendirme

R’da veri biçimlendirme, verileri satır-sütunlar halinde düzenleme, şeklini değiştirmekle ilgilidir. Bu işlemler genelde data frame üzerinde yapılır. Bir data frame’in satırlarından ve sütunlarından veri çekmek oldukça kolaydır.

R’ın bir data frame’deki satırları sütunlara bölmek, birleştirmek ve değiştirmek için birçok fonksiyonu vardır.

Data Frame’de Satırları ve Sütunları Birleştirme

cbind() fonksiyonunu kullanarak bir data frame oluşturmak için birden çok vektörü birleştirebiliriz. Ayrıca, rbind() fonksiyonunu kullanarak iki data frame’i birleştirebiliriz.

# Create vector objects.
city <- c("Tampa","Seattle","Hartford","Denver")
state <- c("FL","WA","CT","CO")
zipcode <- c(33602,98104,06161,80294)

# Combine above three vectors into one data frame.
addresses <- cbind(city,state,zipcode)

# Print a header.
cat("# # # # The First data frame\n") 

# Print the data frame.
print(addresses)

# Create another data frame with similar columns
new.address <- data.frame(
  city = c("Lowry","Charlotte"),
  state = c("CO","FL"),
  zipcode = c("80230","33949"),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Print a header.
cat("# # # The Second data frame\n") 

# Print the data frame.
print(new.address)

# Combine rows form both the data frames.
all.addresses <- rbind(addresses,new.address)

# Print a header.
cat("# # # The combined data frame\n") 

# Print the result.
print(all.addresses)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu verir.

# # # # The First data frame
   city    state zipcode
[1,] "Tampa"  "FL" "33602"
[2,] "Seattle" "WA" "98104"
[3,] "Hartford" "CT"  "6161" 
[4,] "Denver"  "CO" "80294"

# # # The Second data frame
    city    state  zipcode
1   Lowry   CO   80230
2   Charlotte FL   33949

# # # The combined data frame
    city   state zipcode
1   Tampa   FL  33602
2   Seattle  WA  98104
3   Hartford CT   6161
4   Denver  CO  80294
5   Lowry   CO  80230
6   Charlotte FL  33949

Data Frameleri Birleştirme

merge() fonksiyonunu kullanarak iki data frame’i birleştirebiliriz. Birleştirmenin gerçekleştiği data framelerin sütun adları aynı olmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, “MASS” kitaplığında bulunan Pima veri kümelerini ele alıyoruz.

library(MASS)
merged.Pima <- merge(x = Pima.te, y = Pima.tr,
  by.x = c("bp", "bmi"),
  by.y = c("bp", "bmi")
)
print(merged.Pima)
nrow(merged.Pima)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu verir.

  bp bmi npreg.x glu.x skin.x ped.x age.x type.x npreg.y glu.y skin.y ped.y
1 60 33.8    1  117   23 0.466  27   No    2  125   20 0.088
2 64 29.7    2  75   24 0.370  33   No    2  100   23 0.368
3 64 31.2    5  189   33 0.583  29  Yes    3  158   13 0.295
4 64 33.2    4  117   27 0.230  24   No    1  96   27 0.289
5 66 38.1    3  115   39 0.150  28   No    1  114   36 0.289
6 68 38.5    2  100   25 0.324  26   No    7  129   49 0.439
7 70 27.4    1  116   28 0.204  21   No    0  124   20 0.254
8 70 33.1    4  91   32 0.446  22   No    9  123   44 0.374
9 70 35.4    9  124   33 0.282  34   No    6  134   23 0.542
10 72 25.6    1  157   21 0.123  24   No    4  99   17 0.294
11 72 37.7    5  95   33 0.370  27   No    6  103   32 0.324
12 74 25.9    9  134   33 0.460  81   No    8  126   38 0.162
13 74 25.9    1  95   21 0.673  36   No    8  126   38 0.162
14 78 27.6    5  88   30 0.258  37   No    6  125   31 0.565
15 78 27.6   10  122   31 0.512  45   No    6  125   31 0.565
16 78 39.4    2  112   50 0.175  24   No    4  112   40 0.236
17 88 34.5    1  117   24 0.403  40  Yes    4  127   11 0.598
  age.y type.y
1   31   No
2   21   No
3   24   No
4   21   No
5   21   No
6   43  Yes
7   36  Yes
8   40   No
9   29  Yes
10  28   No
11  55   No
12  39   No
13  39   No
14  49  Yes
15  49  Yes
16  38   No
17  28   No
[1] 17

Melting ve Casting

R programlamanın en ilginç yönlerinden biri, istenen veri şeklini elde etmek için verilerin şeklini birden fazla adımda değiştirmekle ilgilidir. Bunu yapmak için kullanılan fonksiyonlar melt() ve cast()’dir. Bunun için “MASS” adlı kütüphanede bulunan ships adlı veri setini ele alıyoruz.

library(MASS)
print(ships)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu verir.

   type year  period  service  incidents
1   A  60   60    127     0
2   A  60   75     63     0
3   A  65   60    1095     3
4   A  65   75    1095     4
5   A  70   60    1512     6
.............
.............
8   A  75   75    2244     11
9   B  60   60   44882     39
10  B  60   75   17176     29
11  B  65   60   28609     58
............
............
17  C  60   60   1179     1
18  C  60   75    552     1
19  C  65   60    781     0
............
............

Şimdi verileri düzenlemek için melt ediyoruz, tür ve yıl dışındaki tüm sütunları birden çok satıra dönüştürüyoruz.

molten.ships <- melt(ships, id = c("type","year"))
print(molten.ships)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu verir.

   type year variable value
1   A  60  period   60
2   A  60  period   75
3   A  65  period   60
4   A  65  period   75
............
............
9   B  60  period   60
10   B  60  period   75
11   B  65  period   60
12   B  65  period   75
13   B  70  period   60
...........
...........
41   A  60  service  127
42   A  60  service   63
43   A  65  service  1095
...........
...........
70   D  70  service  1208
71   D  75  service   0
72   D  75  service  2051
73   E  60  service   45
74   E  60  service   0
75   E  65  service  789
...........
...........
101  C  70  incidents  6
102  C  70  incidents  2
103  C  75  incidents  0
104  C  75  incidents  1
105  D  60  incidents  0
106  D  60  incidents  0
...........
...........

Melt edilmiş verileri, her yıl için her gemi tipinin toplamının oluşturulduğu yeni bir forma dönüştürebilir, cast edebiliriz.

recasted.ship <- cast(molten.ships, type+year~variable,sum)
print(recasted.ship)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu verir.

  type year period service incidents
1   A  60  135    190   0
2   A  65  135   2190   7
3   A  70  135   4865   24
4   A  75  135   2244   11
5   B  60  135   62058   68
6   B  65  135   48979  111
7   B  70  135   20163   56
8   B  75  135   7117   18
9   C  60  135   1731   2
10  C  65  135   1457   1
11  C  70  135   2731   8
12  C  75  135    274   1
13  D  60  135    356   0
14  D  65  135    480   0
15  D  70  135   1557   13
16  D  75  135   2051   4
17  E  60  135    45   0
18  E  65  135   1226   14
19  E  70  135   3318   17
20  E  75  135    542   1

Yorum yapın